10 Ocak 2013 Perşembe

2012-13 Sene Başı Motor Zümresi

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü

2012/2013 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
Atölye ve Uygulamalı Meslek Dersleri Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağıdır


Zümre No:
01
Dersin Adı:
Atölye ve meslek dersleri
Toplantı Tarihi:
14.09.2012
Toplantı Yeri:
Bölüm Öğretmenler odası
Toplantı Başkanı:
Hüseyin RÜZGAR
Toplantı Saati:
14:00

Okulumuz Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı Öğretmenleri 14.09.2012 tarihinde toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamıştır.

GÜNDEM MADDELERİ
1.       Açılış ve yoklama
2.       Zümre toplantılarının amacı
a.       Genel amacı
b.       Derslere göre özel amacı
3.       Türk Milli Eğitiminin Amaçları
4.       Bir önceki yılın yıllık planlarının, zümre ve şube öğretmenler kurulu kararlarının gözden geçirilmesi
5.       Derslerin müfredat programlarından zamana göre konularının belirlenmesi
6.       Öğretim yapılacak iş günlerinin ÇALIŞMA TAKVİMİ üzerinde hesaplanması ve bu konuların bu günlere göre tespit edilmesi(1.dönem başında)
7.       ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI ile ATATÜRKÇÜLÜK konularından ders konuları ile irtibat kurarak yıllık planların hazırlanması (2433,2457,2504 S.T.D. göre) ve yıllık planlarda gösterilmesi
8.       Günlük planların ilke ve esaslarının incelenmesi, günlük planların biçim ve içerik yönünden nasıl olması gerektiği hususların görüşülmesi(2551 S.T.D.göre)ve uygulamanın karara bağlanması
9.       Uygulanacak öğretim metodları ve teknikler
10.    Yazılı sınavların zamanlanması, planlanması; yazılı sınav sorularının hazırlanmasın da aranılacak özellikler; yazılı sınavların sayısının belirlenmesi
11.    Yazılı sınav kâğıtlarının okunması; değerlendirilmesi ve öğrencilere sonucun duyurulması hususlarında yönetmelik hükümlerinin incelenmesi; uygulamaya yönelik karar alınması
12.     Sözlü notlarının verilmesi; sözlü notu sayılarının belirlenmesi
13.     Ödev konularının belirlenmesi, zamanlama, değerlendirme, kanaat notlarının tespitinde etkisi(Ödev yönetmeliğinin incelenerek yapılması ve uygulanması
14.    Ödevlerin kompozisyonların değerlendirilmesi, öğrenci hatalarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
15.    Zümreler arasında işbirliği yollarının belirlenmesi.(Hangi derslerden hangi konular da ise)
16.    Ders araç ve gereçlerinin kullanılması, deneylerin belirlenmesi
17.    Ortak sınav tarihlerinin ve sınav şeklinin belirlenmesi
18.    Deney planları ve deney raporlarını hazırlanması ve okul yönetimine verilmesi
19.    Resim, Müzik, Beden Eğitimi gibi uygulamalı dersler ile Yabancı Dil(İngilizce) derslerinin kanaat notlarını tespitinde  yazılı-sözlü-uygulama gibi etkinliklerin hangisinin veya hangilerinin kullanılacağı ve bu etkinliklerin sayısının belirlenmesi
 EK GÜNDEM MADDELERİ
20.    Atölyedeki nöbet görevlerinin görüşülmesi
21.    Modül kitaplarının dağıtımının görüşülmesi
22.    Yıllık planların yapılması
23.    Yazılı tarihlerinin belirlenmesi
24.    Ş.Ö.K toplantı tutanaklarının görüşülmesi
25.    Atölyedeki 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılında 10. Sınıfta öğrencilere giydirilecek önlüklerin durumunun görüşülmesi
26.    İ.B.E ye gidecek öğrencilerin seçilmesi
27.    Yaz stajı değerlendirme komisyonunun seçilmesi
28.     Atölyelerin, sınıf ve laboratuvarların öğretmenlere dağılımının yapılması
29.    Gezi inceleme komisyonunun kurulması
30.    Dilek, Temenniler ve Kapanış.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR
1.       2012/2013 Öğretim yılı Motorlu Araçlar Teknolojisi sene başı zümre öğretmenler toplantısı bölüm öğretmenler odasında Bölüm şefimiz Abdullah ARABACI’nın izinli olması nedeniyle Hüseyin RÜZGAR başkanlığında tüm öğretmenlerin katılımıyla başladı.
2.       Zümre toplantılarının genel amacı ve derslere göre amacı Hüseyin RÜZGAR tarafından okundu.
3.       Türk Milli eğitiminin genel amaçları okundu.

Türk Milli Eğitiminin Amaçları
I – Genel amaçlar:
Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,
1. (Değişik: 16.6.1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
II – Özel amaçlar:
Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

4.       Bir önceki yıl yıllık planların ders içerikleri ile bu yıl bakanlık tarafından yayınlanan içeriklerde kısmen de olsa değişiklik olmuştur. Planlar hazırlanırken bu özelliğe dikkat edilmesine karar verilmiştir.
5.       Derslerin müfredat programlarından zamana göre konularının belirlenmesi hususunda Hüseyin Rüzgar hocamız yıllık planlar hazırlanırken konuların müfredat programlarına uygun şekilde dağıtımının yapılacağını belirtti.
6.        
 


7.       Zümre başkanımız tarafından ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI ile ATATÜRKÇÜLÜK konularından ders konuları ile irtibat kurarak yıllık planların hazırlanması (2433,2457,2504 S.T.D. göre) ve yıllık planlarda gösterilmesi hususunda ders öğretmenlerinden yıllık plan hazırlarken bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Murat GÜRCANLI öğretmenimiz yıllık planlarda milli bayramlar ve anma günlerine denk gelen haftalarda Atatürk ilke ve inkılâplarının ve Atatürkçülük konularına yer verilebileceğini belirtti.

Hüseyin DOĞRU öğretmenimizde özellikle Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında Teknik resim derslerinde standart yazı uygulamalarında İlke ve inkılâplar ve Atatürkçülük ile ilgili yazı uygulamaları yaptırılması gerekliliğini belirtti.

Alınan Karar; Atatürk ilke ve İnkılâplarının ve Atatürkçülük konularına yıllık planlarda yer verilmesine karar verildi.

8.       Günlük planların ilke ve esaslarının incelenmesi, günlük planların biçim ve içerik yönünden nasıl olması gerektiği hususların görüşülmesi (2551 S.T.D.göre)ve uygulamanın karara bağlanması

Öğretmenlerin kendi bilgisayar ortamlarında hazırlamış oldukları ders notları, sunular, konulara göre sökme ve takma işlem basamaklarına uygun görsel dokümanlar, tepegöz slâytları ve ders kitapları kullanılacaktır.

9.       Öğrenci merkezli çoklu eğitim sistemlerinden yararlanılmasına karar verilmiştir.
10.    Öğretmen ders el programı kapsamında girmiş oldukları derslerin müfredat programına uygun olarak yazılı sorularının müfredatın tamamını kapsayacak şekilde en az beş soru hazırlanacak. Yönetmelik gereği, haftalık ders saati iki olan derslerde iki yazılı, ders saati üç ve fazlası olan derslerde ise en az üç yazılı yapılmasına.

11.    Sınav kâğıtlarının en geç bir hafta içerisinde değerlendirilerek sonuçlarının e-okul ortamına işlenmesi. Sınav kâğıtlarının ve cevap kâğıdının öğrencilere dağıtılarak yapmış oldukları hataların görülmesi sağlanılacak.

12.    MEB sınıf geçme ve sınav yönetmeliği hükümleri zümre başkanımız tarafından okunarak hükümlerin uygulanması kararı alındı.

Ders Yılında Başarının Tespiti
Ölçme-Değerlendirme
Madde 17 — Öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim – öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.
Öğretmen, söz konusu faaliyetlerle öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol ederek değerlendirir.
Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar
Madde 18  (Değişik: 5.10.2007/26664 RG) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur;
a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.
b) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.
c) Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az beş soruya yer verilir. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması esastır.
d) Soruların; konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesi esastır.
e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.
f) Görsel Sanatlar(16), Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.
g) Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.
ğ) Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz.
h) Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelerin zamanlarının belirlenmesinde sınıf rehber öğretmeni, aynı sınıfta ders okutan öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Bu iş birliğinin esasları okul müdürünce düzenlenir.
Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Madde 19 — Ölçme sonuçları, eğitim-öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır.
Öğretmen, başarı oranı düşük olduğunda nedenlerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır.
Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.
Ortak Sınavlar
Madde 20 — Bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az biri birlikte düzenlenir. Ortak sınavlar, zümre öğretmenler kurulunca belirlenecek tarihlerde o dersi okutan zümre öğretmenlerince ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır.
(Değişik ikinci fıkra:19.10.2005/25971 RG) Aynı okul türlerinde uygulanan aynı ders programları için, eğitim bölgesinde eğitim bölgesi müdürler kurulu tarafından, il/ilçelerde ise il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından eğitim-öğretim işlerinden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında iki orta öğretim kurumu müdüründen oluşturulan komisyonca ortak sınavlar yaptırılabilir. Bu sınavlar, ilgili okullarla iş birliği yapılarak komisyonun koordinatörlüğünde düzenlenir. Sınav soruları, yeterli sayıda branş öğretmeninden oluşturulan komisyonca hazırlanır. Farklı derslerden tek oturumda yapılan sınavda da her dersin soruları, 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Okulca yapılan ortak sınavlarda öğrencilerin aldığı puanlar, o dersin(Değişik ibare:1.2.2007/26421 RG) dönem puanı ortalamasına katılır. Eğitim bölgesi ve il/ilçe çapında yapılan sınavlarda alınan puanlar ise o dersin (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) dönem puanı ortalamasına katılmaz.
 Öğretmen tarafından verilen puanlarla okul, bölge, il/ilçe çapında yapılan sınavlarda alınan puanlar arasında dikkat çekici ve anlamlı bir farklılık varsa ilgili yönetim birimlerince gerekli tedbirler alınır. Böylece, okullar arası aynı programı izleyen öğrencilerin düzeyleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri hakkında karşılaştırma yapma imkânı sağlanır.
Ölçme ve değerlendirme ile ilgili problemler, bu amaçla gerekli görülen zamanlarda toplanan eğitim bölgesi müdürler kurulu ile eğitim bölgesi zümre başkanları kurulunda ve zümre öğretmenler kurulunda görüşülerek ortak çözüm yolları bulunur.
Gerektiğinde bu sınavlar Bakanlıkça da yapılabilir.
Ortak sınavlar, cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılabilir.
Sözlü Sınavlar
Madde 21 — (Değişik:5.10.2007/26664 RG,) Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Zümre Öğretmenler Kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.
Sınavlara Katılmayanlar
Madde 22 — Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir.
(Değişik ikinci fıkra: 20.5.2006/26173 RG) Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.
(Değişik üçüncü fıkra: 20.5.2006/26173 RG) Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Madde 23 — Öğretmenler, sınav, ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklar. Yazılı sınav, uygulama ve ödev sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya ödevin, uygulamanın yahut projenin teslimi tarihine göre en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencinin duyuru tarihinden itibaren 7 iş günü içinde istemesi hâlinde sınav kâğıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve değerlendirilir.

13.    Ödev yönetmeliği okunarak, derslere göre ödev konuları belirlendi. Ödevlerin Nisan ayının 2.haftasında teslim edilmesine,  değerlendirmenin ise aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmasına karar verildi. 
a.       Doküman genişliği(şekil, resim vb.)40p
b.       Konunun anlatımı40p
c.        Araştırılan kaynaklar 10p
d.       Kapak ve düzen, temizlik 10p
 Ödev konularının tespiti hususunda,  Bölüm derslerinde aşağıda belirlenen konularda ödev verilmesi kararına varılmıştır.

DERSLER
ÖDEV KONULARI
 Otomotiv Elektromekanik
 Teknolojisi
 1)Elektronik Ateşleme Sistemleri
 2)Elektronik Ateşlemeli Yakıt Enjeksiyon Sistemleri
 3)Motor İşletim Sistemleri
 4)Araç Yönetim Sistemleri
 5)Araç Gösterge ve Güvenlik Sistemleri
 6)Araç Konfor Sistemleri
 7)Araç Klima Sistemleri
 8)Araç Isıtma ve Havalandırma Sistemleri
 9)Dizel Motorları Yakıt Sistemleri
10) Sıra Tipi Dizel Yakıt Enjeksiyon Pompaları
11) Distribitör Tipi Dizel Yakıt Enjeksiyon Pompaları
12) Yeni Nesil Dizel Yakıt Enjeksiyon Pompaları
13) Dizel Motoru Diagnostiği
Hareket Kontrol Sistemleri
1)Kavrama Sistemleri
2)Mekanik Vites Kutuları
3)Otomatik Vites Kutuları
4)Şaft, Diferansiyel ve Akslar
5)Fren Sistemleri
6)Fren Yardımcı Sitemleri
7)Direksiyon Sistemleri
8)Suspansiyon Sistemleri
9)Ön Düzen ve Tekerlekler
10)Arıza Teşhisi
11)Otomotiv Periyodik Bakımı
 Cisimlerin Dayanımı
1) Kuvvet ve Moment
2) Dayanım Bilgisi
 Otomotiv Meslek Resmi
1) Yüzey İşaretleri ve Toleranslar
2) Yapım ve Montaj Resimleri
Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri ( Seçmeli )
1) LPG Yakıt Sistemleri
2) Doğal Gaz Yakıt Sistemleri
3) Alternatif yakıtlı Motorlar
 İşletmelerde Beceri Eğitimi
1) Araç Isıtma ve Havalandırma Sistemleri
2) Araç Konfor Sistemleri
3) Araç Gösterge ve Güvenlik Sistemleri
4) Mekanik Vites Kutuları
5) )Otomatik Vites Kutuları
6)Otomotiv periyodik Bakımları
7) Dizel Motorları Yakıt Sistemleri
8) Sıra Tipi Dizel Yakıt Enjeksiyon Pompaları
9) Distribitör Tipi Dizel Yakıt Enjeksiyon Pompaları
10) Yeni Nesil Dizel Yakıt Enjeksiyon Pompaları
 Otomotiv yönetim sistemleri
1)Araç Bilgisayar Mantık Sistemleri
2)Araç Diagnostiği
Motor Termodinamiği
1)Termodinamik Kanunlar ve Gazlar
2)Motor Çevrimleri ve Yakıtlar
Emisyon Kontrol Sistemleri
(Seçmeli )
1)Egzoz Emisyon Kontrolü
2) Emisyon Azaltıcı Sistemler
Makine Elemanları
( Seçmeli )
1)Birleştirme Elemanları
2) Hareket İletme Elemanları
 İş Makineleri Teknolojisi
1) İş Makineleri
2) Dizel Motorları Yakıt Sistemleri
3) Sıra Tipi Dizel Yakıt Enjeksiyon Pompaları
4) Distribitör Tipi Dizel Yakıt Enjeksiyon Pompaları
5) Yeni Nesil Dizel Yakıt Enjeksiyon Pompaları
6) Dizel Motoru Diagnostiği
7) Güç İletim sistemleri
8) Hareket İletim Sistemleri
9) Paletli Yürüyüş Sistemleri
10) Paletli Dönüş Sistemleri
İş Makineleri Hidroelektriği
1)Araç Klima Sistemleri
2)Araç Isıtma ve Havalandırma sistemleri
3)İş Makineleri Yönetim sistemleri
4)Mobil Hidrolik Valfler
5)Mobil Hidrolik Pompalar
6)Mobil Hidrolik Motorlar
7)Kule Dönüş Sistemleri
8)Mobil Hidrolik Silindirler
9)Mobil Hidrolik Ataşmanlar
10)Orbitrollü Direksiyon Sistemleri
11)Fren Sistemleri
12)Hidrolik Akümülatörlü Fren Sistemleri
 Cisimlerin Dayanımı
1) Kuvvet ve Moment
2) Dayanım Bilgisi
 Otomotiv Meslek Resmi
1) Yüzey İşaretleri ve Toleranslar
2) Yapım ve Montaj Resimleri
Alternatif Motorlar ve Yakıt
Sistemleri ( Seçmeli )
1) LPG Yakıt Sistemleri
2) Doğal Gaz Yakıt Sistemleri
3) Alternatif yakıtlı Motorlar
İşletmelerde Beceri Eğitimi

1) Araç Isıtma ve Havalandırma Sistemleri
2) Araç Klima Sistemleri
3) İş Makineleri Yönetim sistemleri
4) Mobil Hidrolik Ataşmanlar
5) Orbitrollü Direksiyon Sistemleri
6) Paletli Yürüyüş Sistemi
7) Paletli Dönüş Sistemleri
8) Sıra Tipi Dizel Yakıt Enjeksiyon Pompaları
9) Distribitör Tipi Dizel Yakıt Enjeksiyon Pompaları
10) Yeni Nesil Dizel Yakıt Enjeksiyon Pompaları
Kaldırma ve İletme Makineleri
1)Forkliftler
2)Vinçler
İş Makineleri Servisi
1)Arıza Teşhisi
2) İş Makineleri Periyodik Bakımı
Beton Makineleri ( Seçmeli )

1)Transmikserler
2) Beton Pompaları
Asfalt Makineleri ( Seçmeli )
1)Asfalt Frezeleri
2) Asfalt Finişleri
3) Yol Silindirleri

14.    Öğrencilerin derslerde yapmış olduğu yazım hatalarının kontrol edilip düzeltilmesinin faydalı olacağı belirtilerek, öğretmenlerimizin bu konuya dikkat etmesi karara bağlandı.
15.    Hidrolik Pnömatik dersi için Makine Teknolojisi Alan Şefi Abdülkadir ÇALIŞKAN ile koordineli olarak Hidrolik Pnömatik deney setinin kullanılması, Oto Elektrik ile ilgili konularda Elektrik-Elektronik alanı öğretmenleri ile işbirliğine gidilmesi, kararlaştırıldı.
16.    Modül içeriğine uygun temrinlik malzemeler kullanılmasına karar verildi.
17.    Bölümüz bünyesindeki derslerin son yazılılarının ders zümre öğretmenlerince ortak yazılı olarak yapılmasına karar verildi.
18.    Atölye temrin dosyaları yılsonunda toplanarak Alan şefine teslim edilecektir.
19.    Araç Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Tek., Hareket kontrol sistemleri, İş Makinaları tek, İş Makineleri Hidroelektriği, İşletmelerde Beceri Eğitimi derslerinde 3 yazılı ve 3 Sözlü yapılmasına karar verildi.

EK GÜNDEM MADDELERİ

20.    Atölye nöbet görev çizelgesi aşağıda çizelgede olduğu gibi düzenlenmiştir. Öğrenciler, ders öğretmenleri tarafından yoklaması alındıktan sonra atölyeye alınacaktır. Ders çıkış saatinde tekrar ders öğretmenleri tarafından yoklama alınarak gönderilmesine karar verildi.


2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ATÖLYE NÖBETÇİ ÖĞRETMEN LİSTESİ
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
H. RÜZGAR
M. AKAT
V. KÖROĞLU
S. ZÖDEMİR
A. TOHMA
V KÖROĞLU
H GÜZEL
G. ŞAHİNGİL
İ DURAN
H. AYDIN
M. ER
H. DOĞRU
H AYDIN
M ER
A YÜCEL
M. ÖZTÜRK
M. GÜRCANLI
M. UĞUR
M AKMEŞE
S ÖZDEMİR
M AKMEŞE
H GÜZEL
H RÜZGAR
A TOHMA
GECE NÖBET LİSTESİ

H DOĞRU
M AKAT
M ÖZTÜRK
İ DURANM GÜRCANLI
A YÜCEL
İ DURAN
M UĞUR21.    Modül kitaplarının dağıtımı,  sınıf rehber öğretmenleri tarafından idareden alınarak rehberlik saatinde öğrencilere dağıtılmasına karar verildi.

22.    Yıllık Planlar derse giren öğretmenleri tarafından hazırlanacaktır.

23.    Sınıf rehber öğretmenlerimiz, yazılı tarihlerini Ş.Ö.K toplantı tutanaklarında yazılı tarihlerini ders öğretmenlerimizden alarak tutanakta belirteceklerdir.

24.    Ş.Ö.K toplantıları İlgili Müdür yardımcılarımızın başkanlığında, şube öğretmenlerince toplanılarak 28.09.2012 tarihinde yapılacaktır.

25.    Atölyemizde 1.sınıflarda önlüklerin gri renkli olması kararı alındı.

26.    İşletmeye gidecek öğrencilerimizin belirlenmesinde, 11.sınıf başarı ortalaması esas alınarak gönderilmesi kararı alındı.

27.    Yaz stajı değerlendirme komisyonunun seçilmesi hususunda, Komisyonun bölüm şefimiz A.ARABACI başkanlığında H.GÜZEL, M.AKAT, S.ÖZDEMİR atölye şeflerimiz tarafından oluşturulmasına karar verildi.

28.     Atölyelerin, sınıf ve laboratuvarların öğretmenlere dağılımı aşağıdaki şekilde olması kararı alınmıştır.


29- Uygun görülürse belirlenecek otomobil fabrikalarına yapılabilecek gezinin planı, gezi inceleme kurulumuza sunulacaktır.  2011-2012 öğretim yılında görüşülen ve olumsuz neticelenen Adana Temsa Fabrikası ile tekrar görüşülmesine karar verildi. Gerekli işlemler için Murat GÜRCANLI görevlendirildi.

30- Zümre Başkanımız Hüseyin RÜZGAR, zümrede alınan kararların sözde kalmayıp tamamının öğretmen arkadaşlar tarafından titizlikle uygulanması temennisiyle iyi bir eğitim-öğretim yılı geçirilmesi dilekleriyle kapatılmıştır.

Toplantı Zümre Öğretmenleri

A.Turan FIRAT
Hüseyin AYDIN
Sadettin ÖZDEMİR
Hakkı YILDIRIM
Gülnur ŞAHİNGİL
Hüseyin DOĞRU
Ali BOYACI
Mahmut AKMEŞE
Murat ER
Muzaffer DERİNKÖK
Hasan GÜZEL
Vehbi KÖROĞLU
Abdullah DİKENLİ
Ali YÜCEL
Murat GÜRCANLI
Mehmet AKAT
Ahmet TOHMA
Mücahit UĞUR
Hüseyin RÜZGAR
İbrahim DURAN
Mehmet ÖZTÜRK


Fevzi ALPAY
Okul Müdürü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder